استادیوم امجدیه، استادیوم شهید شیرودی، استادیوم شیرودی، امجدیه، اولین، اولین ها، اولین‌های طهران، ایران، تهران،طهران، شهید شیرودی، فوتبال، ورزشگاه، ورزشگاه امجدیه، ورزشگاه شیرودی