اولین های طهران

اولین‌های طهران؛ اولین دبستان تهران

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصت و نهم این برنامه درباره اولین دبستان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/pEyGu

اولین‌های طهران؛ اولین دبستان تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین پیست اسکی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصت و هشتم این برنامه درباره اولین پیست اسکی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/peIz5

اولین‌های طهران؛ اولین پیست اسکی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین آتشکده

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصت و هفتم این برنامه درباره اولین آتشکده تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/LLJ42

اولین‌های طهران؛ اولین آتشکده بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین کنسرت موسیقی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصت و ششم این برنامه درباره اولین کنسرت موسیقی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/s8fna

اولین‌های طهران؛ اولین کنسرت موسیقی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین زندان

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصت و پنجم این برنامه درباره اولین زندان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/BE0X6

اولین‌های طهران؛ اولین زندان بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین تیمارستان

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصت و چهارم این برنامه درباره اولین تیمارستان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه |

اولین‌های طهران؛ اولین تیمارستان بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین تیم فوتبال

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصت و یکم این برنامه درباره اولین تیم فوتبال تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/HIsp4

اولین‌های طهران؛ اولین تیم فوتبال بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین فرودگاه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و نهم این برنامه درباره اولین فرودگاه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/ANAtA

اولین‌های طهران؛ اولین فرودگاه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین پمپ‌ بنزین

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و ششم این برنامه درباره اولین پمپ بنزین تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه |

اولین‌های طهران؛ اولین پمپ‌ بنزین بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین عطاری

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و پنجم این برنامه درباره اولین عطاری تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/Vj4Zy

اولین‌های طهران؛ اولین عطاری بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین برج ساعت

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و چهارم این برنامه درباره اولین برج ساعت تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/xzOYE

اولین‌های طهران؛ اولین برج ساعت بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین سینمای ماشین رو

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و سوم این برنامه درباره اولین سینمای ماشین رو (درایوین سینما) تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/1zCk2

اولین‌های طهران؛ اولین سینمای ماشین رو بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین سوپر‌مارکت مدرن

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاهم این برنامه درباره اولین سوپر‌مارکت مدرن تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/W6FWt

اولین‌های طهران؛ اولین سوپر‌مارکت مدرن بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین باشگاه ورزشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و هشتم این برنامه درباره اولین باشگاه ورزشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/WIpQz

اولین‌های طهران؛ اولین باشگاه ورزشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین سفارتخانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و هفتم این برنامه درباره اولین سفارتخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/3LgTs

اولین‌های طهران؛ اولین سفارتخانه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین برق رسانی به خانه‌های تهران

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و ششم این برنامه درباره اولین برق رسانی به خانه‌های تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/ci3xj

اولین‌های طهران؛ اولین برق رسانی به خانه‌های تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین دندانپزشکی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و پنجم این برنامه درباره اولین دندانپزشکی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/5HxJ7

اولین‌های طهران؛ اولین دندانپزشکی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین گل‌فروشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و چهارم این برنامه درباره اولین گل‌فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/Jhztu

اولین‌های طهران؛ اولین گل‌فروشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین آرایشگاه زنانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و سوم این برنامه درباره اولین آرایشگاه زنانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین آرایشگاه زنانه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین دوچرخه سازی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و دوم این برنامه درباره اولین دوچرخه سازی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین دوچرخه سازی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین پیراشکی فروشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهلم این برنامه درباره اولین پیراشکی فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین پیراشکی فروشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین سالن تئاتر

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و هشتم این برنامه درباره اولین سالن تئاتر تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین سالن تئاتر بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین آش فروشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و هفتم این برنامه درباره اولین آش فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین آش فروشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین عکاسخانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و ششم این برنامه درباره اولین عکاسخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین عکاسخانه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین همبرگری

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و پنجم این برنامه درباره اولین همبرگری تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین همبرگری بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه دخترانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و چهارم این برنامه درباره اولین مدرسه دخترانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه دخترانه بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین جگرکی تهران

قسمت سی و سوم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و سوم این برنامه درباره اولین جگرکی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین جگرکی تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین شیرینی فروشی

قسمت نوزدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت نوزدهم این برنامه درباره اولین شیرینی فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین شیرینی فروشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه موسیقی

قسمت هجدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت هجدهم این برنامه درباره اولین مدرسه موسیقی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه موسیقی بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا