اولین ها

اولین‌های طهران؛ اولین خیابان

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت شصتم این برنامه درباره اولین خیابان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/a1bZs

اولین‌های طهران؛ اولین خیابان بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین فرودگاه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و نهم این برنامه درباره اولین فرودگاه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/ANAtA

اولین‌های طهران؛ اولین فرودگاه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین حمام عمومی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و دوم این برنامه درباره اولین حمام عمومی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/iqNFP

اولین‌های طهران؛ اولین حمام عمومی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین سوپر‌مارکت مدرن

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاهم این برنامه درباره اولین سوپر‌مارکت مدرن تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/W6FWt

اولین‌های طهران؛ اولین سوپر‌مارکت مدرن بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین باشگاه ورزشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و هشتم این برنامه درباره اولین باشگاه ورزشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/WIpQz

اولین‌های طهران؛ اولین باشگاه ورزشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین دندانپزشکی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و پنجم این برنامه درباره اولین دندانپزشکی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/5HxJ7

اولین‌های طهران؛ اولین دندانپزشکی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین آرایشگاه زنانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و سوم این برنامه درباره اولین آرایشگاه زنانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین آرایشگاه زنانه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین دوچرخه سازی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و دوم این برنامه درباره اولین دوچرخه سازی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین دوچرخه سازی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین پیراشکی فروشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهلم این برنامه درباره اولین پیراشکی فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین پیراشکی فروشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین کله پزی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و نهم این برنامه درباره اولین کله پزی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین کله پزی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین عکاسخانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و ششم این برنامه درباره اولین عکاسخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین عکاسخانه بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین بانک

قسمت سی و دوم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و دوم این برنامه درباره اولین بانک دولتی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین بانک بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین ایستگاه اتوبوس

قسمت سی و یکم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و یکم این برنامه درباره اولین ایستگاه اتوبوس تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین ایستگاه اتوبوس بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین تیم فوتبال زنان

قسمت بیست و نهم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و نهم این برنامه درباره اولین تیم فوتبال زنان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین تیم فوتبال زنان بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین کافه

قسمت بیست و هشتم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و هشتم این برنامه درباره اولین کافه تهران صحبت کردیم.

اولین‌های طهران؛ اولین کافه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین موزه تهران

قسمت بیست و ششم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و ششم این برنامه درباره اولین موزه در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین موزه تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین اتومبیل در تهران

قسمت بیست و پنجم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و پنجم این برنامه درباره اولین اتومبیل در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین اتومبیل در تهران بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین بنای بلند

قسمت بیست و چهارم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و چهارم این برنامه درباره اولین بنای بلند تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین بنای بلند بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین پاساژ

قسمت بیست و دوم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیست و دوم این برنامه درباره اولین پاساژ تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین پاساژ بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین کلیسا

قسمت بیستم | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت بیستم این برنامه درباره اولین کلیسا تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین کلیسا بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین شیرینی فروشی

قسمت نوزدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت نوزدهم این برنامه درباره اولین شیرینی فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین شیرینی فروشی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه موسیقی

قسمت هجدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت هجدهم این برنامه درباره اولین مدرسه موسیقی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه موسیقی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین داروخانه

قسمت هفدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت هفدهم این برنامه درباره اولین داروخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین داروخانه بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین آتش‌نشانی

قسمت شانزدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پانزدهم این برنامه درباره اولین آتش‌نشانی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین آتش‌نشانی بیشتر بخوانید »

اولین‌های طهران؛ اولین بیمارستان

قسمت ۱۵ | مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پانزدهم این برنامه درباره اولین بیمارستان تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین بیمارستان بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین مهدکودک

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهاردهم این برنامه درباره اولین مهدکودک تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین مهدکودک بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین سینما

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سیزدهم این برنامه درباره اولین سینمای تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین سینما بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین تکیه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت دوازدهم این برنامه درباره اولین تکیه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین تکیه بیشتر بخوانید »

اولین های طهران؛ اولین نشریه زنان

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت نهم این برنامه درباره اولین نشریه زنان در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین نشریه زنان بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا