محله نازی آباد

محله نازی آباد نگین درخشان جنوب شهر تهران است. محله ای با شهرسازی مدرن، خیابان های پهن و منظم، تمیز و مردمانی خونگرم. با توجه به اسناد تاریخی و نقشه های موجود از دوران سلطنت قاجاریه می توان نتیجه گرفت که قدمت محله نازی آباد بیش از دویست سال است. در ارتباط با علت نامگذاری […]

محله نازی آباد بیشتر بخوانید »