پایتخت ایران

اولین‌های طهران؛ اولین برج ساعت

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و چهارم این برنامه درباره اولین برج ساعت تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/xzOYE

اولین‌های طهران؛ اولین سینمای ماشین رو

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و سوم این برنامه درباره اولین سینمای ماشین رو (درایوین سینما) تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/1zCk2

اولین‌های طهران؛ اولین پارک عمومی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پنجاه و یکم این برنامه درباره اولین پارک عمومی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/agJYv

اولین‌های طهران؛ اولین بازار میوه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و نهم این برنامه درباره اولین بازار میوه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه |

اولین‌های طهران؛ اولین باشگاه ورزشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت چهل و هشتم این برنامه درباره اولین باشگاه ورزشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش لینک کوتاه | tehranimages.com/WIpQz

اولین‌های طهران؛ اولین آش فروشی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و هفتم این برنامه درباره اولین آش فروشی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین عکاسخانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و ششم این برنامه درباره اولین عکاسخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین همبرگری

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و پنجم این برنامه درباره اولین همبرگری تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین مدرسه دخترانه

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت سی و چهارم این برنامه درباره اولین مدرسه دخترانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین داروخانه

قسمت هفدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت هفدهم این برنامه درباره اولین داروخانه تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین‌های طهران؛ اولین آتش‌نشانی

قسمت شانزدهم| مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت پانزدهم این برنامه درباره اولین آتش‌نشانی تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

اولین های طهران؛ اولین کارخانه نوشابه سازی

مجموعه سری اولین های طهران، روایتی است مصور از اولین و مهم ترین اتفاقاتی که در پایتخت ایران رخ داده است. در قسمت دهم این برنامه درباره اولین کارخانه نوشابه سازی در تهران صحبت کردیم. ویدئو : محیا تابش

پیمایش به بالا