رویش شکوفه های بهاری در بوستان جنگلی چیتگر

رویش شکوفه های بهاری در بوستان جنگلی چیتگر

با نزدیک شدن به بهار برخی از درخت های بوستان جنگلی چیتگر شکوفه دادند.