سعید چاوشی اکبری

خانه نوباوگان محمدعلی مظفری

|تهران ۳۶۰| حمام نواب

عمارت سلطان بیگم (خانه موزه بازار)

|تهران۳۶۰| موزه موسیقی صبا

خانه موزه شهید رجایی

|تهران۳۶۰| مسجد و مدرسه سپهسالار

|تهران۳۶۰| موزه مردم شناسی عمارت کاظمی

|تهران۳۶۰| اتاق قاجار موزه مقدم

|تهران۳۶۰| ورودی خانه مقدم

|تهران۳۶۰| بوستان جوانمردان

|تهران۳۶۰| خانه موزه مقدم

|تهران۳۶۰| میدان آزادی

|تهران۳۶۰| گنجینه دهخدا؛ موسسه دهخدا

|تهران۳۶۰| کتابخانه سپهسالار

|تهران۳۶۰| موزه مردم شناسی کاخ گلستان

|تهران۳۶۰| مدرسه دارالفنون

|تهران۳۶۰| موقوفات دکتر محمود افشار یزدی؛باغ فردوس

|تهران۳۶۰| باغ گیاهشناسی ملی